miércoles, 7 de marzo de 2018

Ple de febrer: Contracte fem, moció recolzament vaga feminista i petició dimissió Camps.

Al ple de febrer vaig a destacar simplement un punt i nomenar les dos mocions que es van presentar per part del grup EUPV.

El punt a destacar és el de l'aprovació del pleg de condicions per a l'adjudicació del nou contracte d'arreplega del fem.
Les noves condicions varen ser aprovades amb 6 vots a favor (PSOE, C's i Compromís), 1 Abstenció (EUPV) i 2 vots en contra (PP).

Motiu de l'abstenció:
Cal dir que en un primer moment, el borrador que es va presentar en comissió va ser presentat com unes condicions que tenien com a objectiu millorar les prestacions actuals del servei, i va ser el grup d'EUPV qui va posar damunt la taula l'evidència de que NO anava a ser així.

Per a començar, el pleg de condicions proposava 9 neteges dels contenidors a l'any (mig any una neteja al mes i després casa dos mesos), quan el pleg de l'anterior contracte parlava de 18 (mig any una vegada al mes i després cada 15 dies).

A més la proposta no podia ser millorada per les empreses i anava a ser adjudicada simplement a l'opció més econòmica, no es permitint millores.

Arrel d'açò l'equip de govern va dir que replantejaria les condicions i al ple va presentar unes condicions noves: El número de neteges pujava a 18, i es podien fer millores que a més s'enumeraven i es quantificaven ... PERÒ, s'inclou un nou element en la valoració de les ofertes que depen d'un judici de valor subjectiu.
45 punts es podran obtenir en base al preu, 30 per les millores i 25 per aquest criteri subjectiu.
No compartim aquest últim criteri i insistirem a demanar que al menys no tinguera el pes que anava a tindre, però no es va acceptar cap canvi més.
Aquest és el motiu, de que a pesar d'haver influït significativament en la millora de les condicions proposades inicialment, no donarem el vot a favor.

MOCIONS:
Molt breument les dos mocions presentades per EUPV varen ser ...

1.- Moció per demanar la dimissió de Camps com a membre del Consell Jurídic Consultiu i sol·licitant un canvi legal per a que aquest càrrec no siga privilegi dels expresidents. 
Aprovada, inclosa una esmena del grup socialista, per 7 vots a favor (EUPV, PSOE, C's, Compromís) i 2 vots en contra (PP). 

2.- Moció de suport a la Vaga Feminista del proper 8 de març
Aprovada per 6 vots a favor (EUPV, PSOE, Compromís), 1 abstenció (C's) i 2 vots en contra (PP).