miércoles, 25 de agosto de 2010

A la primera cullerada ... " mosca! ".

S'han acabat les vacances definitivament. Ahir a la nit vaig tornar a casa després d'unes dies per Galicia, fent parades a Salamanca i Avila.
En tornar la primera notícia que em trobe (en realitat m'avisaren el dia de la notícia), és la de que de nou Pobla Llarga (millor dit el seu Ajuntament) és notícia per la seua mala gestió econòmica.
Vos fique l'enllaç de la notícia que els companys del PSOE tenen penjada al seu blog. Feu click ací.

Ja estem en marxa ...

lunes, 16 de agosto de 2010

La taxa del Fem II

Aquest model l'han preparat a l'Alcúdia, si canvieu les dades del domicili el podeu fer servir també. Aquest és en valencià.

SR. PRESIDENT DEL CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA
Carrer Major núm. 43, 46610 GUADASSUAR

En/Na________________________________________, veí/veïna de La Pobla Llarga, amb adreça a efectes de notificacions al carrer ___________________, núm.________, porta___________ del municipi de La Pobla Llarga, amb DNI número _____________________, davant el Consorci Ribera i Valldigna comparesc i EXPOSE:
Que m'ha sigut anunciada per carta una pròxima liquidació corresponent a l'exercici 2010 de la Taxa per “Transferència, Valorització i Eliminació de Residus Urbans”.

Que per mitjà del present escrit, dins del termini establert a l'efecte, interpose RECURS DE REPOSICIÓ contra la referida liquidació i indirectament contra l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa que ha aprovat a l’efecte aquest Consorci, sobre la base dels següents

FETS I FONAMENTS:
PRIMER. El Consorci va aprovar L’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa, essent publicat el text íntegre de la mateixa al Butlletí Oficial de la Província de València el 30 de desembre de 2009. D’aquesta forma el Consorci imposa una taxa, que abans venia liquidant-se a través de l’Ajuntament de La Pobla Llarga, sobre tots els propietaris d’immobles urbans (vivendes o locals) que reben potencialment els serveis citats.
L’import de la referida taxa que ha establert el Consorci s’ha previst sobre la base d’un Estudi económico-financer en el qual han estat previstes com a despeses dels serveis imputats als subjectes passius de la taxa, els següents conceptes i que suposen prop del 15% del total dels mateixos:
- Despeses de caràcter administratiu pel funcionament del Consorci (150.000 €).
- Despeses de Gestió de la recaptació a abonar a la Diputació de València per la gestió i recaptació de la taxa (al voltant de 340.000€).
- Despeses complementàries de la gestió, que es corresponen amb l'estimació del 10% d'impagaments en la recaptació de la pròpia taxa (crèdits incobrables o fallats) dins de l'exercici (al voltant d’1 milió d’euros). El Consorci Ribera i Valldigna implanta un sistema en virtut del qual els contribuents que compleixen l'obligació tributària assumeixen la càrrega econòmica d'aquells que no paguen, enlloc d'extremar la diligència recaptadora per la seua part.
Aquests tres conceptes suposen més del 15% del total que es cobrarà als veïns i, especialment el tercer, correspon a costos totalment aliens als serveis o que s’imputen de forma indeguda.
SEGON. S’ha produït un desproporcionat i injust increment de la taxa que hauran d’abonar les activitats comercials i industrials del poble per eixe mateix concepte, trobant-se amb liquidacions que, atenent a les característiques de cada activitat, van dels 117 € als prop de 3.000 € a l’any.
TERCER. S’han generat situacions especialment injustes, en aplicar la mateixa taxa per vivenda, sense tindre cap relació amb la generació de residus. Aquest fet de no lligar la taxa de fem al residus que realment genera cada ciutadà, va en prejudici de la necessària reducció de residus així com de la separació selectiva dels mateixos.
QUART. S’ha imposat el pagament de la taxa a totes les construccions destinades potencialment a habitatges (estiguen o no efectivament ocupades) sempre que tinguen serveis d’aigua o de llum, incrementant-se d’eixa manera el nombre de subjectes passius de la taxa, fent pagar a persones que no fan ús del servei.
CINQUÈ. Tant l’ordenança que regula la taxa del Consorci del residus com la gestió d’aquest organisme, s’han fet sense cap participació social, ignorant per tant a la societat civil en un tema tan important com el de la gestió de residus, el que ha originat malestar i protestes de sectors importants de les poblacions afectades.
SISÈ. El Consorci Ribera i Valldigna manca de potestat tributària per imposar la Taxa. El Consorci, que no és un Ens local (està constituït pels Ajuntaments de tres comarques, la Diputació de València i la Generalitat Valenciana), no té potestat tributària per imposar cap taxa. La referida potestat no la contempla la legislació vigent en la matèria (Llei Valenciana de Residus de l’any 2000, llei Valenciana de Règim Local i Llei d’Hisendes Locals).
Segons s’estableix a la Constitució Espanyola i en les normes tributàries del nostre Estat, existeix una reserva formal i material de llei per establir tributs, per la qual cosa, el Consorci, en tant que no existeix una norma amb rang per la qual quede habilitat, no té la referida potestat, essent inconstitucional i nul de ple dret qualsevol acord pres en el referit sentit.
Per això, SOL·LICITE al CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA que:

PRIMER. Tinga per presentat aquest escrit, l'admeta a tràmit i, atenent a allò exposat, estime el present recurs de reposició i, en conseqüència, anul·le i deixe sense efecte la liquidació de la taxa que ha sigut impugnada, suspenent de forma cautelar el tràmit de recaptació sense necessitat d’aportar garantia.

SEGON. L’elaboració d’un nou estudi, amb la participació de tots els grups polítics, pobles afectats i societat civil, que establisca un sistema just, tant en cost econòmic com en el de subjectes passius de la taxa.
TERCER. La constitució d’un Consell de Participació Social dins del Consorci de Residus amb representació de sindicats, grups ecologistes, associacions de veïns i altres entitats ciutadanes i socials que participe tant en la gestió de residus com en el model de la taxa corresponent.


Signat per:______________________________________________


SR. PRESIDENT DEL CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA
Carrer Major núm. 43, 46610 GUADASSUAR

La taxa del Fem

Circula per ahí un recurs contra la taxa del fem ... Jo ja l'he presentat i vos faig una còpia que és més o menys el que jo he presentat i després als comentaris faré algunes respostes a algunes qüestions que m'han arrivat.
Si voleu podeu copiar-la i presentar-la canviant les vostres dades, i adjuntant una còpia del rebut que vos envien per a que el pagueu. Teniu un mes de temps:
**********************************************************
Es la versió en castellà
**********************************************************
D. JOSÉ RIBERA AÑÓ
SR. PRESIDENTE
CONSORCIO RIBERA-VALLDIGNA
SR. ALCALDE
AYUNTAMIENTO DE GUADASSUAR
Calle Mayor nº 43 – 46610 Guadassuar


D./Dª Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx, vecino de La Pobla Llarga, con domicilio a efectos de notificaciones en Carrer XXXX XXXXX XXXXXXXX del municipio de La Pobla Llarga, provisto de DNI nº: xxxxxxxx-x, en nombre propio, interpone directamente RECURSO DE REPOSICIÓN contra la liquidación que ha recibido (cuya copia se adjunta al presente recurso) de la tasa establecida por la prestación del servicio de transferencia, valorización y eliminación de residuos sólidos urbanos y recogida selectiva en ecoparque correspondiente al ejercicio de 2010 en el municipio de La Pobla Llarga, e indirectamente contra la Ordenanza Fiscal que ha aprobado al efecto ese Consorcio, sobre la base de los siguientes HECHOS Y FUNDAMENTOS:

PRIMERO. El Consorcio aprobó la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa, siendo publicado el texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el día 30 de diciembre de 2009.
De este modo el Consorcio impone un nuevo tributo que recae en todos los propietarios de inmuebles urbanos (viviendas o locales) que reciban potencialmente los servicios citados.
El importe de dicha tasa que ha establecido por el Consorcio se ha previsto en la Ordenanza sobre la base de un Estudio económico-financiero manifiestamente incompleto e ilegal, ya que, además de no establecer previamente la cuota tributaria que habrán de pagar los ciudadanos ni la base liquidable concreta sobre la que se aplica, se han previsto como costes de los servicios imputados indebidamente a los sujetos pasivos de la tasa, los siguientes conceptos que legalmente no pueden ser impuestos, y que suponen cerca del 15% del total de los mismos:
- Gastos de carácter administrativo por funcionamiento del Consorcio (150.000 €), que no son necesarios para los servicios y que sirven para pagar las dietas y gastos de protocolo del referido nuevo ente público.
- Gastos de Gestión de la recaudación a abonar a la Diputación de Valencia por la gestión y recaudación de la tasa (cerca de 340.000 €), que son excesivos, desproporcionados y que podrían haberse evitado en el caso de mantener una gestión directa del servicio por parte de cada Ayuntamiento, como se había venido haciendo hasta la fecha.
- Gastos complementarios de la gestión, estimados en un 10% de impagados del total de los gastos de prestación del servicio (cerca de 1 millón de €). Esto es manifiestamente ilegal, haciendo pagar a todos los vecinos los hipotéticos impagos de otros. No se explica en manera alguna a que destinará el Consorcio las cantidades de más que va cobrar por la tasa.
Eso supone que más del 15% del total que se cobrará a los vecinos corresponde a costes que son totalmente ajenos a los servicios o que se imputan indebidamente.

SEGUNDO. La Ordenanza reguladora de la tasa es también manifiestamente ilegal ya que el art. 9 de la misma, que regula la cuota tributaria que deberá pagar cada sujeto pasivo del nuevo tributo, queda indeterminada, sin establecer tarifa alguna, limitándose a determinar un procedimiento de cálculo de las tarifas a imponer a cada particular que deberá ser objeto de unos trámites y procedimientos posteriores, en atención a cuestiones y criterios indeterminados en el momento de aprobar la ordenanza.
De hecho, hasta el momento de recibir la respectiva liquidación de la tasa, y después de los laboriosos y poco transparentes cálculos previos realizados por ese Consorcio, no se ha tenido constancia por parte de los vecinos, ni tan siquiera aproximada, sobre cual es el importe real de la tasa que cada contribuyente deberá abonar cada vecino, hurtándose de ese modo al instrumento legal previsto al efecto (ordenanza) un criterio tan básico como es el del establecimiento de la cuota que deberán abonarse en cada caso.

TERCERO. Falta de potestad tributaria del Consorcio para imponer la tasa.
El Consorcio, que no es un ente local (está constituido por los Ayuntamientos de la zona, la Diputación de Valencia y la Generalitat Valenciana), no tiene potestad tributaria para imponer tasas. Dicha potestad no la contempla la legislación vigente (Ley Valenciana de Residuos del año 2000, Ley Valenciana de Régimen Local y Ley de Haciendas Locales).
Según establece nuestra Constitución y las normas tributarias españolas, existe una reserva formal y material de ley para establecer tributos, por lo que el Consorcio, en tanto no existe una norma con dicho rango que le habilite, no tiene dicha potestad, siendo inconstitucional y nulo de pleno derecho cualquier acuerdo tomado en dicho sentido.Es por ello que, SOLICITO que:

Teniendo por interpuesto el presente recurso, se proceda a anular la liquidación impugnada, suspendiendo cautelarmente el trámite de recaudación sin necesidad de aportar garantía.
Fdo.: Josep Vicent Dasí Vega.
SR. PRESIDENT DEL CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA
Carrer Major núm. 43, 46610 GUADASSUAR

Ja estem ací ...

Després de 15 dies de platja sense accés a la xarxa, torne a estar actiu. Encara que hauré de fer altra xicoteta absència durant aquest agost. Espere i vos demané comprensió ...
Perdoneu-me aquestes absències temporals, però al menys aquest periode, la familia mereix un poc més de dedicació.