domingo, 12 de mayo de 2013

RUS i la Moció CONTRA COPAGAMENT FARMACÈUTIC DISCAPACITATS

Altra moció que presentarem i que va ser rebutjada únicament per la majoria absoluta pel PP.

En aquest cas hi ha una curiositat que vull comentar i que vista alguna noticia recent a la premsa m'ha cridat l'atenció, que contraposa a Rus i al PP local. 
La nostra moció que adjunte a l'enllaç pretenia que les persones amb discapacitat del País Valencià continuaren exemptes de l’aportació en la prestació farmacèutica ambulatòria, com fins ara reflexava la nostra normativa:
“La Generalitat garantirà el finançament gratuït per als productes inclosos en la prestació farmacèutica, el catàleg ortoprotèsic i les ajudes tècniques, als malalts menors de 18 anys amb discapacitat diagnosticada amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. Aquesta prestació s’estendrà als majors de 18 anys diagnosticats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%.”

El govern valencià s'ha carregat açò i la nostra moció pretenia que es derogara per a recuperar la gratuïtat a  les persones amb discapacitat.

El PP a La Pobla Llarga va demanar per mig d'una esmena, que sols demanarem la gratuïtat als d'un grau de minusvalidesa superior al 65%, però no ho acceptarem i ens tombaren la moció.

ARA veig amb sorpresa que a les Corts Valencianes també es va debatre recentment aquesta iniciativa, i el propi Alfonso Rus (segons he llegit a la notícia) se'n va eixir del parlament per no tindré que votar amb el seu partit (al seu Ajuntament havia estat aprovada). Es dir ... ell mateix es conscient de que se'n estan passant i que precisament la gent amb més dificultats hauria de ser vista amb altres consideracions en aquesta "voragine" de retallades.


miércoles, 8 de mayo de 2013

Moció contra la reforma de la Llei Local

     Al passat plenari EUPV de La Pobla Llarga va presentar entre altres mocions, una contra la Reforma de la Llei Local que enllace completa.
     El resum de conclusions i propostes les copie a la part inferior.
   
     Aquesta moció compta amb l'únic vot a favor d'EUPV, el PSOE es va abstindre i el PP vota en contra.

     Ara contemple amb certa sorpresa, que des del PSOE s'ha iniciat una campanya  "El meu poble no es toca", que NO critique, i que es posiciona en contra d'aquesta reforma.
   
     No hi ha cap obligació, CERT, però si no veig cap explicació se'm queda cara de tonto.  En la conclusió de la moció deia:

"Aquesta reforma pretén el desmantellament de la referència més propera a la ciutadania, el primer nivell d’accés a la representació popular, i ho substitueix per l’eliminació de competències i serveis consolidats, així com per una absència de finançament que porte a la privatització dels que queden. En resum, provoca:

1.     Buidament i disminució de competències d’Ajuntaments
2.     Reforçament d’administracions d’elecció indirecta com les Diputacions.
3.     Intervenció d’Ajuntaments de menys de 5.000 habitants i pèrdua de competències entre els menors de 20.000 habitants en favor de les Diputacions .
4.     Dos tipus d’Entitats Locals Autònomes.
5.     Recentralització del funcionariat de l’administració local amb habilitació de caràcter estatal.
6.     Aposta per la privatització dels serveis públics i desmantellament de l’administració local.
7.     Supressió, entre altres, de les competències en serveis públics, educació o promoció del medi ambient.
8.     Supressió del principi d’autoorganització municipal i autonomia local.
9.     Supressió de la capacitat dels Ajuntaments per a la dinamització de l’economia local.
10.  Introducció d’indicadors de qualitat purament financers, sense contemplar criteris d’atenció a la ciutadania de caràcter social o de drets humans bàsics.

Es per açò que el Grup Municipal d’EUPV, proposa al plenari l’adopció dels següents:

ACORDS
1.  Mostrar el seu rebuig al text de l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’administració local.
2.     Exigir la convocatòria d’una Assemblea Extraordinària de la FEMP per a tractar aquest assumpte i sobre el present i futur del municipalisme.
3.     Elevar al Govern Central la proposta de què qualsevol reforma que afecte a les entitats locals hauran de comptar amb la participació de les mateixes, tant directament com a través  de les Comunitats Autònomes en l’àmbit de les seues competències
4.     Comunicar igualment al govern Central la necessitat de què es reuneixi la Conferència
Sectorial per a Assumptes Locals per a debatre  aquest Avantprojecte de Llei i promoure una Llei de Finançament Local que resolgui el enfortiment de les competències locals i el seu finançament.
5.     Adherir-se a les accions legals que s’interposin per a intentar per a aquesta reforma inclòs en el seu cas el recurs d’inconstitucionalitat.
6.     Adherir-se a quantes plataformes es posin en marxa en defensa d’un municipalisme democràtic i proper als interessos de la ciutadania.
-       D’aquests acords es donarà trasllat al President de Govern i a tots els Grups Parlamentaris de els Corts Generals.

En La Pobla Llarga,  març de 2013.


En J.Vicent Dasí Vega
Regidor-Portaveu EUPV