domingo, 27 de diciembre de 2015

No es tan difícil, si ho diguem claret.

He vist diverses explicacions respecte de la nova taxa que apareixerà al rebut de l'aigua, i crec que és senzill si volem donar l'explicació senzilla. 

La planta de tractament dels plaguicides té un cost anual de 32.000 €, segons l'empresa.
L'ajuntament ingressa de l'empresa pel contracte de la concessió, uns 19.000 € a l'any. 

EUPV no es nega a repercutir el cost al rebut, però proposa que sols es repercuteixca la diferència 13.000 €, per a que l'efecte siga menor entre els veïns i veïnes, i que a més treballem a mig termini, per reduir el cost de 32.000 € i en els propers anys encara coste menys diners (hi ha propostes plantejades amb aquesta finalitat).

REPECTE de les explicacions que es donen, cal aclarir alguna cosa que representa més bé una absurda discussió terminològica, per exemple:

1.- No és un impost nou: Cert, en realitat es tracta d'una taxa pel manteniment de la planta. Però per al usuari, que li posen el nom que vullguen ... un concepte més a pagar al rebut.
2.- No és nou pq ja s'estava pagant: S'estava pagant (en part) al pressupost municipal, sí. Com es paga el manteniment del poliesportiu, la biblioteca o qualsevol altre servei municipal que no és paga amb una taxa de l'usuari. Normal, no veig cap element que resulte sorprenent. El que ix del pressupost ix dels impostos de tots de manera solidaria, i el que es paga amb una taxa ho paga total o parcialment l'usuari. Cap novetat. 
3.- La nostra proposta no contempla que tenim acumulats 30.000 € pendents de pagar d'anys anteriors. No, ni la nostra, ni la d'ells. Es dir ... la nova taxa que s'aplicarà a partir de 2016, servirà per pagar el manteniment de funcionament anual (32.000 €) del 2016 endavan, no per a pagar el que està acumulat d'anys anteriors. No s'ha traslladat cap proposta respecte d'eixe import acumulat, però lo important és que al menys ara estarà controlat i eixe import ja no anirà a més.  


 

sábado, 26 de diciembre de 2015

Crònica de l'últim ple de l'any

El passat 22 de desembre varem tindre l'últim ple de l'any. 
Ha destacar com a punts més controvertits, la pujada de preu del rebut de l'aigua, la liquidació del compte general de 2014 que no està aprovada i les mocions. Passe a comentar ...

PUJADA DE L'AIGUA:
El punt 3 de l'ordre del dia era la proposta d'una nova taxa que s'aplicarà al rebut de l'aigua per a cobrir les despeses de la planta de filtres per a l'eliminació de plaguicides.
La planta de plaguicides, segons l'empresa que disposa de la concessió al poble, té un cost de manteniment d'uns 32.000 € anuals. 
El PSOE amb el vot a favor de Compromís han decidit aplicar un nou concepte al rebut de l'aigua que suposarà un 0,1517 € per m3. Es dir en una casa amb un consum de 40 m3, açò suposarà 6 €, si el consum es de 30 m3 serien 4,50 €  

EUPV ha proposat que eixe cost de 32.000 € que es passa als veïns es redueixca. L'Ajuntament disposa d'uns ingressos aprox de 19.000 € de la mateixa empresa pel cànon variable que ha de pagar a l'Ajuntament, així proposem que si el cost es de 32.000 € i ingressem 19.000 €, amb repercutir els 13.000 € de diferència seria suficient. 
A més, a més, a mig plaç s'hauria de continuar buscant formules per reduir eixe cost. Algunes ja les hem plantejat també, però no es poden aplicar de manera immediata.
Les nostres propostes no han estat considerades i finalment el nou preu ha estat aprovat amb els vots a favor de PSOE i Compromís, abstenció de C's i el vot en contra de PP i EUPV.
Vos deixe ací la nostra exposició al respecte i una posterior intervenció de replica.

CONVENI PRACTIQUES. F.P. DUAL:
Al punt 4 s'aprova adherir-se al conveni per a fer pràctiques al poble per part d'estudiants de FP Jardineria i Floristeria, de l'Institut de Castelló de la Ribera. Sense debat la proposta va ser aprovada amb els vots a favor de PSOE, Compromís, EUPV i C's. El vot en contra del PP.

APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE 2014:
Al punt 4 es proposa per a la seua aprovació els comptes del 2014. A eixos comptes inicials hi ha una sèrie d'al·legacions presentades pel grup socialiste, i que es dona resposta a un informe del secretari que al nostre judici, no acaba d'aclarir si s'accepten algunes de les rectificacions necessàries.
Nosaltres des d'EUPV tenim molts dubtes respecte de dos qüestions essencials.
1.- No quadren els imports pendents de pagament que figuren als pressupostos tancats de les quotes urbanístiques (apròx 1.300.000 €), quan segons els serveis administratius de l'Ajuntament sols hi ha pendents uns 900.000 €.
2.- No tenim reconegudes les obligacions de pagament pendents d'aplicar, derivades de les diferents sentències recentment conegudes.

Donat tot açò i donada la certa ambigüitat que crec que es produeix a l'informe del secretari, no podem donar el vot a favor i optem per l'abstenció.
Els comptes no foren aprovats, ja que sols contaren amb el vot a favor del PP, en contra de PSOE i Compromís, i l'abstenció de C's i EUPV.

Queda per exposar la part de mocions i pregs i preguntes, i això ho deixem per a una altra entrada al Blog.

Per cert ...  aprofite per a desitjar-vos que tingau unes bones festes, que les disfruteu amb companyia de la gent que més s'estimeu, que sigau Feliços. 

Una abraçada ...




  

sábado, 5 de diciembre de 2015

Resum del ple de la setmana passada (mocions i pregs/preguntes)

Quedaven els blocs de mocions i pregs i preguntes. Una de Compromís, una del PSOE i 6 del PP.
No es podeu oerdre l'episodi "paranormal" de la moció 3.

1.- Moció de Compromís pel tancament dels CIES. 
Rebutjada amb els vots de PP, la abstenció de PSOE i C's, i els vots a favor de Compromís i EUPV (amb esmena). 

2.- Moció del PP respecte a la Subvenció de llibres de text. Bàsicament demanen que les ajudes foren proporcionals al nivell de renda, major diàleg i que arriben prompte els diners. 
Rebutjada, al contar sols amb el vot a favor del PP, i en contra PSOE, Compromís, EUPV i C's. 

3.- Moció del PP en defensa de les Diputacions. Bàsicament per a que continuen exercint les seues competències. Ací es produeix una situació FANTASMAGÒRICA, encara no m'ho puc creure.
Es produeix un empat en primera instància. El PSOE s'absten, voten a favor PP i en contra Compromís, EUPV i C's. Es produeix un empat per l'abstenció del PSOE.
Aleshores s'ha de fer una segona votació en la que l'Alcaldessa disposa d'un vot de qualitat que pot desfer l'empat. PERÒ el secretari diu que el PSOE ha de desempatar obligatòriament. Per a mi inaudit. No poden estar obligats a votar a favor o en contra, i jo crec que simplement si no hi ha majoria suficient, NO s'hauria d'aprovar. 
La bona qüestió es que el PSOE, va proposar un canvi i es va sumar el PP en la votació, per a aprovar la moció. 
Aprovada (amb esmena).

4.- Moció del PP, per reprovar les declaracions de Vicent Marzà al setembre de 2014. 
Rebutjada amb els vots del PSOE, Compromís i EUPV, i els vots a favor sols de PP i C's. 
5.- Moció del PP en defensa del districte únic en l'elecció de centres escolar. Bàsicament es tracta de reclamar que la distància al centre, continue sense ser un criteri que es puntue en l'elecció de centres.
Rebutjada amb els vots del PSOE, Compromís i EUPV, i els vots a favor sols de PP i C's.  
6.- Moció del PP en contra del programa experimental d'escolarització en centres públics dels xiquets de 2 a 3 anys. Es tracta d'un programa experimental que el PP demana que es retire.
Rebutjada amb els vots del PSOE, Compromís i C's, els vots a favor sols de PP i l'abstenció d'EUPV.
7.- Moció del PP per a assumir l'atenció als refugiats com a qüestió d'estat. 
Aprovada per unanimitat amb una esmena d'EUPV.
8.- Moció del PSOE, per a la derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
Aprovada amb els vots a favor del PSOE, Compromís i EUPV, en contra del PP, i abstenció de C's.

Per últim als pregs i preguntes, plantejarem que:
- Encara estem esperant conèixer el pleg de condicions per a l'adjudicació del Bar dels centre de Majors.
- Que va a fer l'equip de govern amb la sèquia de la Mina, en la que es suposava que anava a assumir el manteniment?
- Lamentarem l'episodi caòtic viscut en la forma en que s'ha adjudicat l'obra de 30.000€ del Monterrey corresponent al 2015, i demanem que no es repeteixca.
- Demanarem que en la futura concessió del contracte del fem, l'empresa es faça càrrec del segur de responsabilitat civil, de manera que cobreixca les incidències provocades per inclemències del temps que poden provocar danys causats pels contenidors en no estar subjectes.  


jueves, 3 de diciembre de 2015

Resum del plenari de la setmana passada

Rescate alguns dels punts del plenari.

A) Per unanimitat, es va aprovar secundar la proposta de col·legi d'advocats d'Alzira que reclama el manteniment a Alzira del Jutjat de Lo Penal, en contra de l'opinió del Consell General del Poder Judicial, que ha informat per a que siga traslladat a Alzira.

B) Un altre punt que sí que va suscitar més debat és el de com gestionar el cobrament de les quotes urbanístiques pendents de La Closa. Uns poc més de 900.000 € pendents de cobrar, dels quals pràcticament la meitat correspon a una empresa.
Calia decidir entre que ho fera l'Ajuntament amb els seus mitjans, la Diputació (es quedarien un 5% del que cobrem) o a una empresa privada (es quedarien un 15% del que cobrem, i si no es cobra has de pagar l'1% i t'has de fer càrrec de les despeses).
S'aprova l'opció de la Diputació amb els vots a favor de PSOE, Compromís i EUPV, i l'abstenció de la resta (PP i C's).

C) L'equip de govern va donar compte de que no pensa prorrogar el contracte de recollida del fem. Es dir s'acaba el contracte. Açò no es votava, simplement l'equip de Govern informa del que havia decidit.

D) Per Unanimitat es decideix aprovar la celebració de la XVII Assemblea d'Història de la Ribera, i la Concessió del Guardó d'Or a la Comparsa Boquimolls que es farà entrega a l'acte del dia de la Constitució que es farà el dia 4.

Queda els blocs de mocions i pregs i preguntes. Una de Compromís, una del PSOE i 6 del PP (que ha despertat, ja que fins a dia de hui no havia presentat cap).

Ho deixe per a un altre dia (en breu) ... per tal de no fer-ho llarg.