sábado, 10 de diciembre de 2011

Repercuteixen el cànon pagat per a l'adjudicació del contracte en els rebuts d'abastiment d'aigua de la població

EUPV de la Pobla Llarga ha interposat una reclamació per la recent pujada de la taxa de clavegueram als veïns de la població.

L'empresa recentment adjudicatària de la prestació del servei d'abastiment i clavegueram de la població, va presentar una oferta a l'Ajuntament, per la qual va oferir 975.000 € de pagament únic en un cànon inicial, més el 8,2% de la facturació anual, en cànon variable.

La nova empresa va començar a oferir el servei el passat mes de juliol i ja ha presentat una proposta de pujada de la taxa de clavegueram que va ser aprovada pel govern del PP, amb l'oposició d'EUPV i PSOE.

Per a la justificació de la pujada proposada per l'empresa, es va realitzar un estudi econòmic per part d'aquesta, en què es reflectia que els costos del servei de clavegueram superaven els ingressos i que per tant es proposava la pujada de les tarifes.

El problema ve donat perquè l'empresa ha considerat com a part de les seves despeses els pagaments compromesos amb l'Ajuntament.

L'empresa ha reflectit com a part de les despeses del servei, els 975.000 € que van oferir per fer-se càrrec del servei durant 25 anys, més els interessos, més el 8,2% anual de la facturació que també es van comprometre a pagar. En poques paraules, l'empresa ha ofert uns diners a l'Ajuntament per quedar-se el servei i ara vol cobrar aquests diners en els rebuts d'aigua del contribuent. Això és l'estafa de l'estampeta en versió moderna i amb el consentiment del Sr Soler.

El grup municipal d'EUPV, per intentar evitar-ho, ha presentat una reclamació, en el registre municipal, sol·licitant que es desestime la pujada per contravenir els preceptes del Plec de Condicions del Servei.

Tal i com ja vàrem manifestar en el Ple Municipal, l'article 24 del Plec de Condicions, fent referència a les tarifes i la seva Revisió, diu en un paràgraf que ..., "en cap cas donarà lloc a la revisió de tarifes ni serà repercutible en les mateixes allò que s'ha ofert en concepte de Cànon", de manera que encara que és de sentit comú sense necessitat que quede reflexat en cap lloc, en aquesta ocasió queda manifestament clar que no podem permetre que s'abuse de les veïnes i veïns del municipi repercutint un cost en els rebuts que no els correspon assumir. Esperem que l'equip de Govern, entre els ciutadans i l'empresa, sàpiga quins són els interessos que ha de defensar.
Aquest és el document presentat (feu click) i els arguments per a la reclamació.

5 comentarios:

 1. Artículo 199. Principio de riesgo y ventura.
  Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
  ARTICULO 199. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido para el de obras en el artículo 214, y de lo pactado en las cláusulas de reparto de riesgo que se incluyan en los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.

  ResponderEliminar
 2. Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
  Artículo 202. Potestad de modificación del contrato.
  1. Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 195.

  ResponderEliminar
 3. Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
  Artículo 206. Causas de resolución.

  c. El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

  art 207
  4. La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

  art 208
  3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia .....................
  UN TEXTO MUY INSTRUCTIVO QUE ENTIENDO EL SECRETARIO CONOCE PERFECTAMENTE

  ResponderEliminar
 4. Ara estan tractant de justificar-se dient que eixe artícle (que he enllaçat en l'entrada, pots fer click quan parla de l'artícle), sols fa referència a el servei d'abastiment d'aigua i NO del clavegueram. Una interpretació absurda amb la que tracten de donar-li la raó a l'empresa.
  A l'article 1.1 Objeto del Pleg diu: “Es objeto del Pliego el otorgamiento de la concesión para la gestión indirecta del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en el Término Municipal de La Pobla Llarga”.
  posteriorment, en cap lloc diu que sols faça referència a l'abastiment.
  És surrealista i absurd, ... però és el que tenim.
  PD: Vaig a ficar un enllaç al peu, amb la reclamació presentada.

  ResponderEliminar
 5. Si el alcalde defiende a quienes le hayan votada está muy claro, que haga cumplir el contrato y si esta se niega que pague todas las indemnizaciones que correspodnan más las costas enc aso de ir a juicio poruqe si está tan claro hay que ser retrasados para nmegociar ahora que está firmado, aprobado y adjudicado a una empresa, eso o que hay mucho dinerito en juego

  ResponderEliminar